Other Indian Writers

Shibramer Mojar Golpo

Shibramer Mojar Golpo

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Bisher Chobol by Nilanjan Chattopadhyay

Bisher Chobol

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Chobol by Ghanashyam Chowdhury

Chobol

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Manusher Gharbari

Manusher Gharbari

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Nil Premik

Nil Premik

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Badshah by Nihar Ranjan Gupta

Badshah by Nihar Ranjan Gupta

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5| Link :-6
Bhoyer Arale Bhoy

Bhoyer Arale Bhoy

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5| Link :-6
Haraf by Rupak Saha

Haraf by Rupak Saha

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5| Link :-6
NilKontho Pakhir Khoje by Atin Bandyopadhyay

NilKontho Pakhir Khoje

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Chitisaper Bish

Chitisaper Bish

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5

Jibanu by Rupok Saha

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Sankhini by Sangeeta Bandyopadhyay

Shankhini

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4
Shunno Kham

Shunno Kham

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Tithidor

Tithidor by Buddhadeb Basu

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5
Shiyore Mrityur Chaya

Shiyore Mrityur Chaya

Link :-1 | Link :-2 | Link :-3| Link :-4| Link :-5