Pendulum
Nil Premik
বড় সাহেব
Mithoskria by Kishor Pasha Imon
Jonmodag by Samresh Majumdar
Nil Manush by Sunil Gangopadhyay
Badshah by Nihar Ranjan Gupta
Bhoyer Arale Bhoy
Haraf by Rupak Saha